Vitajte na stránke.

SK | EN

BioScience Slovakia, s.r.o.

korešpondencia:
P.O. BOX 135
Bratislava 840 05

sídlo:
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

IČO: 35898241
DIČ: 2021885888
IČ DPH: SK2021885888
 
E-mail: info@bioscience.sk

Vyhlásenie: „Podporujeme  výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

Výskumné projekty

Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov

BioScience Slovakia v spolupráci s Virologickým ústavom SAV začala 1.6.2010 implementovať výskumný projekt „Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov (PV-INF-PAT)“ s kódom ITMS 26240220032, financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Pri tvorbe projektu sme vychádzali z faktu, že viaceré vírusové ochorenia kolujú v populácií nerozpoznané, pretože u zdravých jedincov nevyvolávajú závažné infekcie. Ak však dôjde k potlačeniu imunity, či už v dôsledku niektorých ochorení, alebo zámerne (napríklad pri transplantáciach), môžu sa tieto patogény naplno prejaviť a vyvolať závažné zdravotné komplikácie vedúce k zhoršeniu stavu alebo až k smrti jedinca.

Tento projekt si kladie za cieľ výrazným spôsobom skvalitniť diagnostiku týchto infekčných patogénov, ktorá sa v súčasnosti realizuje komplikovaným spôsobom s využitím rôznych metód a pre každý patogén má zvláštny formát. Pre zjednodušenie, zrýchlenie a zvýšenie citlivosti je potrebné preskúmať možnosti komplexného prístupu v jednotnom formáte, vhodnom na rutinnú diagnostiku a to za pomoci najnovších poznatkov molekulárnej biológie.

Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií

BioScience Slovakia v spolupráci s Virologickým ústavom SAV začala 1.5.2011 implementovať výskumný projekt „Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií“ s kódom ITMS 26240220062, financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Nádorové ochorenia predstavujú obrovskú zdravotnú, psychickú a sociálnu záťaž pre jednotlivcov, ich okolie ako aj celú spoločnosť. Táto záťaž sa v priebehu ostatných troch desaťročí dvojnásobne zvýšila v dôsledku rastúceho vekového priemeru populácie ako aj zmeny životného štýlu a prostredia. Očakáva sa, že bremeno nádorových ochorení bude neustále narastať a v roku 2020 má dosiahnuť hranicu 15 miliónov nových diagnostikovaných prípadov, pričom v Európe je už v súčasnosti rakovina druhou najčastejšou príčinou smrti. Racionálnym postupom v boji proti rakovine je posilnenie včasnej diagnostiky nádorových ochorení a individualizácie liečebných postupov a to ich efektívnejším zavedením do praxe a významnejšou podporou cieleného výskumu v tejto oblasti. Cieľom projektu je vytvorenie výskumného centra pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií a pracoviska pre onkologickú diagnostiku, ktoré umožnia realizovať výskum v predmetnej oblasti.

Výstup projektu bude predmetom priameho transferu do budúcej realizačnej fázy, v ktorej bude konkretizovaný formát diagnostického setu na využitie v rutinnej onkologickej diagnostike, co bude mat výrazný vplyv na včasnú diagnostiku a následne terapiu onkologických ochorení.

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

BioScience Slovakia ako jeden z partnerov v spolupráci s hlavným partnerom Univerzitou Komenského v Bratislave sa podieľa na implementácii projektu „Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny“ s ITMS kódom 26240220071 financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Hlavným zámerom projektu je vybudovanie kompetenčného centra, ktoré bude spájať verejný a súkromný sektor pre dosahovanie špičkových výsledkov a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti molekulárnej medicíny.
Hlavnou iniciatívou projektu je združenie špičkových vedeckých inštitúcií s cieľom transferu najmodernejších vedeckých poznatkov do klinickej praxe v oblasti diagnostiky a terapie závažných ľudských ochorení. Vytvorené združenie vybuduje funkčné centrum tvorby a transferu poznatkov opierajúcich sa o moderné smery genomiky, proteomiky, metabolomiky a bioinformatiky vedúcich do prediktívnej a personalizovanej humánnej medicínskej diagnostiky na existujúcej personálnej, metodologickej a prístrojovej infraštruktúre. Vo vznikajúcom centre bude možné na báze špičkovej diagnostiky, využívajúc metódy molekulárnej a bunkovej biológie, rozvíjať vysoko efektívne prístupy k terapii ťažko liečiteľných ochorení. Aktivity novo etablovaného centra budú v súlade s prioritami vednej a technickej politiky SR v oblasti zdravia a kvality života ako aj rozvoja moderných technológií v biomedicíne. Výstupy centra budú využiteľné nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle, pretože biomedicína nesporne patrí medzi prioritné rozvojové oblasti záujmu vyspelých krajín.